Rate
Dr. Gautam Maya Devi Gausala Kathmandu 4473840 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Subedi Kashi Raj Nardevi Kathmandu 4259743 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Jha Kamdev Dallu Kathmandu 4278714 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Thakur Siddhartha Singhadurbar Kathmandu 4770174 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Kandel Bashudev Dillibazar Kathmandu 4423972 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Thasineku Sumana Nardevi Kathmandu 4259182 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Khanal Kedar Nath Nardevi Kathmandu 4259182 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Tiwari Narendra Nath Nardevi Kathmandu 4259743 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Mishra K. D. Kilagal Kathmandu 4222444 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Vaidhya Indra Govinda Shankhamul Kathmandu 4224020 Doctors Ayurvedic
No votes yet

Pages