Rate
Dr. Bhatta Pramod Bhaktapur Kathmandu 6630282 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Sapkota Chandra Raj Dhapasi Kathmandu 4355848 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Chhetri Muni Raja GPO: 4344 Imadol Kathmandu 5537814 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Shrestha Kishor Narayan Kupondole Kathmandu 5520156 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Chhetri Roka Dev Bahadur Nardevi Kathmandu 4241401 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Shrestha Sarita GPO: 2869 Thamel Kathmandu 4358761 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Gautam Maya Devi Gausala Kathmandu 4473840 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Subedi Kashi Raj Nardevi Kathmandu 4259743 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Jha Kamdev Dallu Kathmandu 4278714 Doctors Ayurvedic
No votes yet
Dr. Thakur Siddhartha Singhadurbar Kathmandu 4770174 Doctors Ayurvedic
No votes yet

Pages