Hotel Shahanshah International

GPO: 6535 Ktm Dhapasi
4355484