Avatar Human Resources Pvt. Ltd.

Shambhu marga, Sinamangal
+977-1-4486011