Nabil Bank Ltd.

Durbar Marg
00977-1-4221718
00977-1-4227181
00977-1-4226905